Thứ năm, 29/06/2017

Tháng 7

NGÀY ĐƠN VỊ TỔ CHỨC GHI CHÚ
1 BLL Mặt trận Quảng Đà  
7-9 Hội nhạc sĩ Việt Nam  
18 Thành ủy Đà Nẵng  
20-23 Xiếc Việt Nam  
26, 27 Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội  
28 Liên Đoàn Lao Động thành phố  
29 Sở Tài Nguyên Môi Trường