Untitled Document
Trang chủ Chia sẻ âm nhạc
Trang ch?
Gi?i thi?u
Gi?i thi?u nhà hát
L?ch s? hình thành
Ch?c nang nhi?m v?
Co s? h? t?ng
D?ch v?
Chuong trình bi?u di?n
L?ch bi?u di?n
Chuong trình dã bi?u di?n
Tác ph?m m?i
Ho?t d?ng VH -NT
Tin t?c - s? ki?n
Ho?t d?ng nhà hát
Thông tin ngh? thu?t
Tin t?ng h?p
Thu vi?n hình ?nh
Thông tin liên h?
Chia sẻ âm nhạc
[HyperLink1]
[HyperLink1]
[HyperLink1]
Kinh doanh 1
Nha?c sy~ Truong Quy´ Ha?i: "Thi? hiê´u thuo?ng thu´c âm nha?c bây gio` da~ kha´c xua"
Ðoàn Ca Múa Nh?c Ðà N?ng: Ðo?t nhi?u gi?i thu?ng cao t?i Liên hoan Ca Múa Nh?c chuyên nghi?p toàn qu?c 2015
Ðêm nh?c Giai di?u mùa thu
Ph?i gi? l?y 'thuong hi?u' van hóa Ðà N?ng
Ðoàn Ca Múa Nh?c Ðà N?ng bi?u di?n t?i công viên Bi?n Ðông
Ph? dêm C?m L?
M?t vài hình ?nh bi?u di?n c?a Ðoàn Ca Múa Nh?c Ðà N?ng trong dêm nh?c "Còn mãi tình yêu" m?ng nh?c si Phan Hu?nh Ði?u 90 tu?i